sobota, 12 lutego 2022

Bezprawne, nielegalne ograniczenia w dostępie do transmisji, nagrań, posiedzeń Komisji i Rady Miasta Białystok?

Na kanale YouTube Urząd Miejski Białystok https://www.youtube.com/channel/UCXq0kHy4jd0qrekc4_r6B3Q są tylko zapisy transmisji sesji Rady Miasta Białystok. 

Transmisje Komisji Rady Miasta Białystok są tylko na żywo, potem zapisy transmisji są ukrywane przed mieszkańcami jako „prywatne”. 

Nie ma możliwości fizycznego udziału mieszkańców w Komisjach, które odbywają się tylko internetowo. 

Sesje Rady Miasta Białystok odbywają się w sali na Stadionie Miejskim. Czy specjalnie dobrano to miejsce, w którym określono maksymalną liczbę osób, które mogą być obecne na np. 30 osób, co przy 28 radnych i pierwszeństwie udziału prezydenta, wiceprezydentów i pracowników Urzędu Miasta oznacza, że nikt inny nie może uczestniczyć w obradach, zabrać głosu, zaprotestować itp. itd.? Czy te  sesje Rady Miasta Białystok są nieważne, bo wbrew prawu zamknięte na udział mieszkańców ?

Ustawa o Dostępie do informacji publicznej: 
Art.  18.  [Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów]
1.  Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.
2.  Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.
3.  Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1.
4.  Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.