niedziela, 2 lipca 2017

Wreszcie! Oficjalne archiwum nagrań Rady Miasta!

Doczekaliśmy się w końcu oficjalnego archiwum nagrań z Rady Miasta Białystok http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/samorzad/rada_miasta/archiwum/, Transmisja bezpośrednia w chwili obrad http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/samorzad/rada_miasta/transmisja/ niestety wciąż nie ma archiwum nagrań z Komisji Rady Miasta Białystok.


Zwróciliśmy się w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej do Biura Rady Miasta w Białymstoku o udostępnienie nagrań:

od:       fzbialystok@gmail.com <fzbialystok@gmail.com>
do:       "prezydent@um.bialystok.pl"
data:    13 grudnia 2016 13:02
temat:   13.12.2016 r. wniosek o bezpłatne udostępnienie nagrań z Rady Miasta Białystok i Komisji Rady Miasta Białystok

Zwracam się o bezpłatne udostępnienie nagrań z Rady Miasta Białystok i Komisji Rady Miasta Białystok, poprzez ich przesłanie na e-mail FZBIALYSTOK@GMAIL.COM (lub publikację ich i przesłanie linków).

Jak się dowiedziałem, z posiedzeń Rady Miasta Białystok w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim sporządzane są nagrania audio i video, a z posiedzeń Komisji Rady Miasta Białystok nagrania audio.

np. Podlaski Urząd Marszałkowski nie tylko transmituje posiedzenia Sejmiku Województwa Podlaskiego, ale także udostępnią zarchiwizowane filmy z posiedzeń Sejmiku Województwa Podlaskiego http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/wladze/sejmik_woj/transmisje_z_sesji/

USTAWA o dostępie do informacji publicznej: Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 10. 1.3) Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Art. 3.2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: 3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
Art. 12. 2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość: 1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub 2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.
Art. 18. 1. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.
3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1.
4. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.

Art. 19. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.


29.06.2017 Dyskusja Absolutorium Rada Miasta Białystok https://www.youtube.com/watch?v=rh62TAuNsyo
Głosowanie 

29.06.2017 Absolutorium Rada Miasta Białystok 


 

15.05.2017 POwody POtopu w Białymstoku? Komisja Infrastruktury Rady Miasta Białystok, komPrOmitacja niekoPOtentnych władz miasta np. z zalaniem tunelu

Zalewanie domów i działek: 13.06.2017 Komisja Infrastruktury Rada Miasta Białystok https://www.youtube.com/watch?v=0B5edPoEpQABrak komentarzy:

Prześlij komentarz